Manipal Universal Press

Skip to Main Content »

  • (08202922516, 2922954
 
Shopping Cart (0 item)
My Cart

You have no items in your shopping cart.

You're currently on:

Mukha Mudre - Kyamaradalli Kannada Sahitigalu

Mukha Mudre - Kyamaradalli Kannada Sahitigalu

Mukha Mudre - Kyamaradalli Kannada Sahitigalu

A N Mukunda

Availability: In stock

-
+
₹690.00
Free shipping in India
.

ISBN 978-93-82460-43-5
Type Printed
Pages 124
Category General Interest Books, Kannada Books, All Books, Printed Book
Publisher MUP Book

‘¸Á»wUÀ¼À ¨sÁªÀavÀæPÁgÀ’ JAzÉà SÁåvÀgÁVgÀĪÀ bÁ0iÀiÁUÁæºÀPÀ J J£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀ LªÀvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è ¸ÉÃjªÉ. F J®è ¸Á»wUÀ¼À QgÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉ0iÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀÄ E°è zÁR°¹gÀĪÀÅzÀÄ F ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÉʲµÀÖ÷åªÁVzÉ. ¨sÁªÀavÀætzÀ°è vÀªÀÄäzÉà «²µÀÖ ±Éå°0iÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀÄ, F J®è avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉà vÉgÀ½, CªÀgÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® MqÀ£Ár CªÀgÀ ¸ÀºÀd ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è0iÉÄà vÉUÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÉÇÃmÉæðÃmï CAzÀgÉ PÉêÀ® ¨sÁªÀavÀæªÀ®è, CzÉÆAzÀÄ ‘«²µÀÖ ¨sÁªÀavÀæ’ CxÀªÁ ‘ªÀåQÛvÀé avÀæ’ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀ ¤®ÄªÀÅ F bÁ0iÀiÁavÀæUÀ¼À°è ªÀÄÆvÀðªÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ªÀåQÛ0iÀÄ ªÀÄÄRªÉà CªÀ£À ªÀåQÛvÀézÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ C©üªÀåQÛ JA§ ¥À槮ªÁzÀ £ÀA©PÉ ºÁUÀÆ «±Áé¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀA0iÀĪÀÄ¢AzÀ KPÁUÀævɬÄAzÀ PÁzÀÄ ¸ÉgÉ»rzÀ ‘ªÀiÁAwæPÀ PÀët’UÀ½AzÁV F J®è ¨sÁªÀavÀæUÀ½UÉ KPÀPÁ®PÉÌ C¢üPÀÈvÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀÛvÉ ®¨sÀåªÁVªÉ. EAvÀºÀ ‘¥sÉÆÃmÉÆà ¥ÀŸÀÛPÀ’ªÉÇAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÉÆzÀ®Ä.

No
Browser
Location

Manipal Universal Press (MUP)
C/o Department of European Studies
5th Floor, Advanced Research Centre (ARC)
MAHE, Madhav Nagar, Manipal 576104
T: +91-820-2922516, 2922954
E-mail: mup@manipal.edu